بسم اللّه
چهارشنبه 2 خرداد 1403

جوایز بخش های مختلف

* تمامی آثار برگزیدگان بخش نمایشگاهی آثار (همه بخش های سوگواره ) که موضوع اثرشان ، با تشخیص دبیرخانه مرکزی ، قابل نمایش در نمایشگاه های اربعین در سفارتخانه ها ، رایزن های فرهنگی و دانشگاه های خارج از کشور باشد ،با تقبل هزینه ترجمه عناوین و متون توضیحی اثر به زبان انگلیسی و عربی از سوی دبیرخانه "طریق الحسین ع" ، حداقل در 2 نمایشگاه بین المللی ، حضور خواهند یافت. ضمنا آثار برگزیده تمامی بخش ها در کتاب سوگواره "طریق الحسین " چاپ خواهد شد.

جوایز بخش عکس
تک عکس:
- نفر اول: 10 میلیون ریال وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده + مجوز عکاسی از فضای داخلی یکی از حرمین مطهر عتبات عالیات یا آستان قدس رضوی
-
نفر دوم: 7 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده + مجوز عکاسی از فضای داخلی یکی از حرمین مطهر عتبات عالیات یا آستان قدس رضوی
-
نفر سوم: 5 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمانمدنظر برگزیدهبرگزیده بخش مجموعه عکس:

 10 میلیون ریال وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده + مجوز عکاسی از فضای داخلی یکی از حرمین مطهر عتبات عالیات یا آستان قدس رضوی


عکس تلفن همراه:
- نفر اول: 5 میلیون ریال وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر دوم: 3 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر سوم: 2 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمانمدنظر برگزیده

 

جوایز بخش پوستر:
- نفر اول: 10 میلیون ریال وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر دوم: 7 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر سوم: 5 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمانمدنظر برگزیده

 

جوایز بخش تصویرسازی کتاب کودک:
- نفر اول: 10 میلیون ریال کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، تندیس سوگواره ،قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس + یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) ، سفارش اجرای تصویرسازی یک داستان کودکانه با موضوع اربعین و اجرا توسط برگزیده بخش
- نفر دوم: 7 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر سوم: 5 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمانمدنظر برگزیده

جوایز بخش فیلم
فیلم کوتاه
- نفر اول: 20 میلیون ریال وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر دوم: 15 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر سوم: 10 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمانمدنظر برگزیده


فیلم مستند:
- نفر اول: 20 میلیون ریال وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده + پخش در شبکه افق و یکی از شبکه های سراسری در ایام اربعین
-
نفر دوم: 15 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده + پخش در شبکه افق و یکی از شبکه های سراسری در ایام اربعین
-
نفر سوم: 10 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمانمدنظر برگزیده

موشن گرافیک
نفر اول: 10 میلیون ریال وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده + پخش در شبکه افق و یکی از شبکه های سراسری در ایام اربعین
-
نفر دوم: 7 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر سوم: 5 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمانمدنظر برگزیدهبخش نماهنگ:
- نفر اول: 7 میلیون ریال وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر دوم: 5 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر سوم: 3 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمانمدنظر برگزیده

جوایز بخش ادبی
بخش شعر:
- نفر اول: 5 میلیون ریال وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر دوم: 3 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر سوم: 2 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده

داستان کوتاه:
- نفر اول: 5میلیون وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر دوم: 3 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر سوم: 2 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده


خاطره و سفرنامه:
- نفر اول: 3 میلیون ریال وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر دوم: 2 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر سوم: 1 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده


جوایز بخش کودکان
بخش نقاشی:
- نفر اول: 3 میلیون ریال وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر دوم: 2 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر سوم: 1 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده

بخش کاردستی:
- نفر اول: 3 میلیون ریال وجه نقد ،تندیس سوگواره، قطعه سنگ مرمر انگشتری ارزشمند حرم مطهر حضرت سیدالشهدا ع ، لوح سپاس +یک وعده غذای متبرک حرم عتبات عالیات (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر دوم: 2 میلیون ریال وجه نقد، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان مدنظر برگزیده
-
نفر سوم: 1 میلیون ریال وجه نقد ، لوح سپاس+ یک وعده غذای متبرک حرم امام رضا (ع) در زمان موردنظر برگزیده

 

 


نظرات

(1395/09/14) سلام و ادب...
شما با مراجعه به گزینه ارسال اثر / بخش ویژه کودکان (نقاشی و کاردستی)

میتوانید نسبت به ارسال اثر نقاشی ویژه کودکان اقدام نمایید

در بخش بزرگسال هم میتوانید در بخش طراحی پوستر و تصویرسازی ویژه کتاب کودک شرکت نمایید
(1395/09/14) با سلام و ادب
این موضوع به دلیل تخصصی بودن و جزییات متفاوتی که بخش فیلم و عکس و موشن گرافیک و پوستر با هم دارند و بنا به بسیاری موارد کلی و جزیی دیگر ، با نظر دبیران هر بخش صورت گرفته و باید به احترام هر بخش از مقایسه با سایر بخش ها خودداری و به کیفیت و انشالله تولید آثار فاخر برای ترویج بهتر فرهنگ اربعین فکر کنیم و انشالله این جوایز ناقابل و در حد وسع ، حاشیه هدف اصلی باشد.
سید طاها خادمیان (1395/09/14) سلام.موشن گرافیک به مراتب سخت تر از فیلم هست. هم نیاز به سخت افزار قوی برای رندر گیری داره و هم وقت زیادی رو از طراح برای مدلینگ تکسچرینگ و متحرک سازی می گیره. اما جایزش از فیلم کمتره!

با سلام و ادب
این موضوع به دلیل تخصصی بودن و جزییات متفاوتی که بخش فیلم و عکس و موشن گرافیک و پوستر با هم دارند و بنا به بسیاری موارد کلی و جزیی دیگر ، با نظر دبیران هر بخش صورت گرفته و باید به احترام هر بخش از مقایسه با سایر بخش ها خودداری و به کیفیت و انشالله تولید آثار فاخر برای ترویج بهتر فرهنگ اربعین فکر کنیم و انشالله این جوایز ناقابل و در حد وسع ، حاشیه هدف اصلی باشد.

بنده (1395/09/14) سلام خسته نباشید
چرا بخش نقاشی وجوود نداره؟
منتظر جوابتون هستم.

سلام و ادب...
شما با مراجعه به گزینه ارسال اثر / بخش ویژه کودکان (نقاشی و کاردستی)

میتوانید نسبت به ارسال اثر نقاشی ویژه کودکان اقدام نمایید

در بخش بزرگسال هم میتوانید در بخش طراحی پوستر و تصویرسازی ویژه کتاب کودک شرکت نمایید

(1395/09/09) با سلام
انشالله که سایر بخش های دیگه سوگواره رو بتونید شرکت کنید و انشالله در بخش ادبی بتونید متن های سفرنامه و دلنوشته و شعر و خاطره تون رو درج کنید و در این مسیر ترویجی شما هم سهیم باشید انشالله
رحمان (1395/09/08) سلام و خسته نباشید
امسال همه گیر دادند به عکس اینهمه بخش دیگه هست مقاله نویسی وبلاگ نویسی و...

با سلام
انشالله که سایر بخش های دیگه سوگواره رو بتونید شرکت کنید و انشالله در بخش ادبی بتونید متن های سفرنامه و دلنوشته و شعر و خاطره تون رو درج کنید و در این مسیر ترویجی شما هم سهیم باشید انشالله

نریمانی (1394/11/01) سلام
خسته نباشید
در بخش کودکان اگه میشه همه را یه جایزه بدهید چون بچه های من هر شب تو سایت شما میروند تا نقاشی و کاردستی هایشان را ببیند و ذوق کنند ممنون از این جشنواره تان . یا حسین
مهران مدیری (1394/10/29) درود بر شما همجین جشنواره ای ندیده بودم بخاطر امام حسین برگزار کنند خسته نباشید
محمد فاضل فروتنی (1394/10/24) با عرض سلام و ادب و تشکر از زحمات دست اندر کاران این سوگواره اجرتان با حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام)
همیشه و در همه جا در زیر سایه مولایمان حسین بن علی (علیه السلام) خدمتگزار و پایدار باشید.
یا علی
امید رجبی پور کشایه عکاس شرق گیلانی (1394/10/24) درود
محمدرضا پستك (1394/10/08) بنام خدا و با تبريك ميلاد با سعادت حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي(ص) لطفا بفرماييد كه اقامت در زائر سرا فقط براي شخص برگزيده است يا امكان حضور خانواده نيز وجود دارد؟