بسم اللّه
30 Nov 2021
Picture
Details
general.info-qr
Titleهیئت الرقیه
Authorعلی گل وردی
Category
Post on1395/09/10
Descriptionکاروان زیارتی اربعین هیئت الرقیه
general.info-tags #طریق_الحسین #پیاده_روی_اربعین #اربعین_95 تشکر از مهمان نوازی و کرامت موکب داران حسینی
Download

Comments