بسم اللّه
18 Jun 2021
Picture
Details
general.info-qr
Titleسلام ماه به ماه
Authorمحمد صادق عبودی زاده
Category
Post on1395/10/30
Descriptionشبی که ماه آسمان در بزرگترین اندازه خود به ماه زمین (قمر بنی هاشم ) سلام و تعظیم کرد
general.info-tags حواشی_جذاب_اربعین_حسینی
Download

Comments