بسم اللّه
18 Jun 2021
Picture
Details
general.info-qr
Titleهیئت بچه های محله
Authorفائقه نیازی
Category
Post on1395/10/14
Descriptionبچه های محله ی ما هر ساله اربعین با جا آوری پول از محله تکیه کوچک راه می اندازند وبا چایی از مردم پذیرایی می کنند
general.info-tags #مبلغ_اربعین_شویم
Download

Comments