بسم اللّه
18 Jun 2021
Picture
Details
general.info-qr
Titleعمه،بابایم کجاست؟
Authorدنیا اسکندرزاده
Category
Post on1395/10/03
Descriptionحال حضرت رقیه وقتی که اسب امام حسین (ع) بدون ایشان به سوی خیمه ها برگشت.
general.info-tags معرفی_جایگاه_امام_حسین(ع)
Download

Comments