بسم اللّه
30 Nov 2021
Picture
Details
general.info-qr
Titleمهمان نوازی
Authorامین شعبانی یسار
Category
Post on1395/09/23
Descriptionپیرزن عرب که از مال دنیا فقط دوتا مرغ داشت اما زاعران را به خانه اش دعوت کرد
general.info-tags تشکر از مهمان نوازی و کرامت موکب داران حسینی
Download

Comments