بسم اللّه
30 Nov 2021
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleآخرین خبر
Authorمحمود جمشیدی
Category
Post on1395/12/08
Descriptionاثرپیش رو مستندی است باعنوان آخرین خبر...درمورد آخرین اخباری که زوار غیرایرانی اربعین از ایران شنیده اند.
general.info-tags #پیاده_روی_اربعین حضور_ملیت_ها_و_مذاهب
Download

Comments