بسم اللّه
30 Nov 2021
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleجوان پیر غلامان
Authorمصیب کوهی مشایخ
Category
Post on1395/11/01
Descriptionعاشقی که بعد از هشتاد سال در مسیر عاشقی با پای پیاده عاشقانه ره می جوید
general.info-tags #طریق_الحسین #پیاده_روی_اربعین #جریان_سازی
Download

Comments