بسم اللّه
16 Jun 2024
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleخادمان سفره کرم
Authorوحید مهدی زاده
Category
Post on1395/10/10
Descriptionحال و هوای یک موکب با صفای ایرانی در اربعین
general.info-tags #طریق_الحسین #مبلغ_اربعین_شویم #پیاده_روی_اربعین #جریان_سازی حضور_ملیت_ها_و_مذاهب حواشی_جذاب_اربعین_حسینی تشکر از مهمان نوازی و کرامت موکب داران حسینی
Download

Comments