بسم اللّه
26 Jan 2022
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleابوکوتی
Authorنیما رعد پارسا
Category
Post on1395/10/04
Descriptionنمایش آداب و رسوم مردم سوسنگرد در ایام اربعین از نقطه نظر فردی سالخورده به نام ابوکوتی که موکب دار است
general.info-tags حواشی_جذاب_اربعین_حسینی تشکر از مهمان نوازی و کرامت موکب داران حسینی
Download

Comments